Warranty Policy

Warranty Terms and Condition

"Myanmar""English"MyanmarEnglish
Daikin မွအာမခံ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ခံစားရန္အတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။
 • အာမခံ၀န္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသာ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။
 • ပစၥည္းျပဳျပင္ရန္လာေသာအခါတိုင္းသက္တမ္းရွိအာမခံကတ္ျပားကိုသက္ေသအျဖစ္ျပသႏိုင္ရမည္။
 • အသံုးျပဳသူအတြက္ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက တပ္ဆင္ေပးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 • ေလေအးေပးစက္သက္တမ္းႏွင့္စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုၾကာျမင့္ေကာင္းမြန္ေစရန္ပိုင္ရွင္မ်ပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
 • အာမခံသက္တမ္းကို ပစၥည္းထုတ္ယူသည့္ေန႕မွစ၍(၁၈)လအတြင္း(သို႕)စက္တပ္ဆင္ျပီး(၁၂)လအတြင္း ခံစားခြင့္ျပဳုမည္ျဖစ္သည္။
စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏အာမခံမႈသက္တမ္းမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
 • ၁။ကြန္ပရက္ဆာ ၃ႏွစ္
 • ၂။အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား ၁ႏွစ္
 • ပထမႏွစ္အတြင္းတြင္ခ်ိဳ႕ယြင္းေသာပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ ပစၥည္းတန္ဖိုးႏွင့္လုပ္အားခမွာအခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။
 • ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္တတိယႏွစ္တြင္ ကြန္ပရက္ဆာ(compressor)တစ္ခုတည္းကိုသာ အာမခံေပးပါမည္။
 • ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္တတိႏွစ္အတြက္ကြန္ပရက္ဆာအာမခံမႈမွာေအာက္ပါကုန္က်စရိတ္မ်ားမပါ၀င္ပါ။ (ဥပမာ-(က)လုပ္အားခႏွင့္သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးစရိတ္(ခ)ဂတ္(စ္)တန္ဖိုး(ဂ)အျခားေသာစက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား)
အာမခံခ်က္မ်ားသည္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားတြင္ ပ်က္ျပယ္ပါသည္။
 • (က)ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊လြဲမ်ားစြာအသံုးျပဳျခင္း။
 • (ခ)သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရြာတြင္ထိခိုင္ပ်က္စီးျခင္း၊၀ါယာၾကိဳးလြဲမွားစြာ တပ္ဆင္ျခင္း၊လွ်ပ္စစ္မီးအားအတက္အ က်ေၾကာင့္ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးျခင္း၊၊
 • (ဂ)ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္း
 • (ဃ)Daikin စက္ပစၥည္းမဟုတ္ေသာ အျခားအမွတ္တံစိပ္မ်ားႏွင့္တြဲဖက္၍အသံုးျပဳျခင္း
အာမခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိပါ။
 • (က)လ်ွစ္စစ္မီးသီး၊ဖ်ဴ႕(စ္)ေလေအးေပးစက္ပစၥည္းမွလြဲ၍က်န္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား(ဥပမာ-၀ါယာၾကိဳး၊ ေၾကးပိုက္၊ေရပိုက္၊ေဖာ့ပိုက္စသည္။)
 • (ခ)ေလေအးေပးစက္အားပံုမွန္ေဆးေၾကာျပဳျပင္ျခင္း
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ ေလေအးေပးစက္မ်ားအား၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္မဟုတ္ပါ။
 • (က)ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္လက္လွမ္းမမွီေသာေနရာတြင္တပ္ဆင္ထားျခင္း
 • (ခ)ဓာတုအနံဆိုးမ်ားထြက္ေသာေနရာတြင္တပ္ဆင္ထားျခင္း
 • (ဂ)တပ္ဆင္သူ၏နည္းပညာခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားေလေအးေပးစက္ႏွင့္အသက္ဆိုင္ေသာအပိုပစၥည္းမ်ား
၀ယ္ယူသုမွမိမိသေဘာျဖင့္စက္ပစၥည္းမ်ားအား မူလေနရာမွေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက အာမခံ အက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိပါ။
 • အာမခံကာလအတြင္းစက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္သာအက်ံဳး၀င္ျပီး ေလေအးေပးစက္အသစ္တစ္ လံုးအားအစားထိုးလွဲလွယ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
 • Daikin ျမန္မာတြင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာစက္ပစၥည္းမ်ားအားအာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိပါ။
 • တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္တင္သြင္းထားေသာစက္ပစၥည္းမ်ားအားDaikin ျမန္မာမွအာမခံေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
Please notice the following to get the best benefits of warranty services.
 • This warranty card is vaild in myanmar Only
 • This warranty certificate must be presented to our service presonnel each time when warrenty service is requierd.
 • If you have difficulity in operating the unit, please consult your installer first.
 • In order to maintain the efficiency and life span, owners are require to carry out proper routine service.
 • The warranty period for the equipment is twelve (12) months from the date of installation or (18)months form the date of delivery which ever come first
the warranty coverage for the equipment is below
 • i. compressor 3year
 • ii.others parts 1year
 • For compressor warrenty claim during the first year of the warranty period, Daikin will repair or replace faulty compressor.
 • For the secnod and third year. Daikin will provide the compressor part only.
 • End user shall bear the delivery, labour and meterial charges.
The warranty shall becom void under the following situations:
 • (a) Tempering alteration, unauthorized modification and misuse.
 • (b) Damage caused by delivery defective wiring or by operating the air-conditioners on incorrect voltage or fictuations or interruptions in electrical power supply.
 • (c ) Damage resulting from act of god such as fire,lightning, strike or flood
 • (d) Equipment is connected to other brand/maker.
The warranty also does not cover the following
 • (a) Electric bulbs, fuses , equipment internal and external finishing(e.g cable,copper,pipe, insulation pipe & etc.)
 • (b) General servicing of the equipment
In additiion, we will not render service to air-conditioner under the following circumstances
 • (a) Units installed at un-accessible position
 • (b)Units installed at places where air is exposed to cheical fumes.
 • (c ) workmanship problems found on external field piping and insulation materials.
The warranty does not valid for the equipment is removed or relocated from the original installation site.
 • warranty coverage is only for repair,strictly not for unit replacement.
 • All unregistered model and serial by Daikin Myanmar will not be covered for warranty.
 • Daikin Myanmar will not be covering for the equipments that come from parallel import or unauthorized imports.

Sample Warranty Card